บรรษัทภิบาล

หลักเกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาลของประเทศเยอรมันนี คือกฏข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สำคัญในการบริหารจัดการ และกำกับดูแล บริษัทที่เข้าตลาดหุ้นของประเทศเยอรมันนี โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยมาตรฐานในการกำกับดูแลที่ดี และถึงพร้อมไปด้วยความรับผิดชอบ ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก โดยหลักเกณฑ์ที่ว่านี้ มีจุดมุ่งหมายให้ระบบบรรษัทภิบาลของเยอรมันโปร่งใส และเข้าใจง่าย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเหล่านักลงทุนทั้งภายใน และต่างประเทศ ลูกค้า พนักงาน และประชาชนทั่วไป ในเรื่องของการบริหารจัดการ และ ควบคุมบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นของประเทศเยอรมันนี